mandag 2. november 2009

Folkebevegelsen for lokalsykehusenes landssamling: Uttalelse om Samhandlingsreformen

Folkebevegelsen for lokalsykehusene vil i tida framover engasjere seg i arbeidet med samhandlingsreformen. Vi er enige i at det kan være behov for endringer som gjør helsevesenet bedre i stand til å møte framtidas utfordringer. Vi ser også at stortingsmeldingen inneholder noen gode målsettinger. Økningen i kroniske sykdommer som for eksempel diabetes og kombinasjonen rus/psykiatri viser at det trengs både bedre forebygging, behandlingstilbud og oppfølging. Også økningen i antall eldre i årene framover, med flere demenspasienter, krever styrking av helse- og omsorgstilbudet på flere nivåer.

Det har imidlertid vært pekt på mangelen av forskningsmessig belegg for at en kan forhindre sykehusinnleggelser i vesentlig grad. Behovet for spesialisthelsetjenester vil likevel være tilstede. Befolkningen må sikres grunnleggende tjenester som akuttberedskap, fødetilbud og behandling av vanlige sykdommer og skader på sine sykehus.

Folkebevegelsen minner om at virkemidlene og den endelige utformingen av reformen fortsatt er i støpeskjeen og må bli gjenstand for politisk diskusjon. Også brukergrupper og ansatte i helsetjenesten må få reell innflytelse i prosessene framover.

En av Folkebevegelsens største bekymringer i forhold til samhandlingsreformen er at lokalsykehus kan bli vedtatt bygget ned til distriktsmedisinske sentre el.l., og at helsetilbudet til befolkningen dermed blir svekket.

Den foreslåtte finansieringsmodellen vil skape press på kommunene for å kjøpe minst mulig spesialisthelsetjenester og kan dermed redusere helsetilbudet og øke ulikhetene. Reduserte bevilgninger til sykehusene vil føre til ytterligere nedbygging/nedlegging av kirurgisk akuttberedskap, fødetilbud og andre tjenester.

Den kommunale medfinansiering av spesialisthelsetjenesten, som er ett av forslagene, har vist seg å ikke fungere i Danmark, og myndighetene der vurderer nå å gå vekk fra modellen. Vi synes det er bra at de to nye statsrådene som får ansvaret for samhandlingsreformen vil se på finansieringen med nye øyne.

Det har i sammenheng med presentasjoner av reformen vært hevdet at fastlegene må bli flinkere til å stille diagnose. Men en tidlig diagnose krever jo ofte undersøkelse hos en spesialist! Konsekvensen av å holde pasienten lenger i primærhelsetjenesten kan forsinke diagnostisering og føre til at pasienten får behov for mer omfattende behandling. Når det gjelder alvorlige sykdommer som bl.a. kreft, er tidsfaktoren ofte avgjørende.

Folkebevegelsen vil påpeke at økt finansieringsansvar uten at kommunene får nok penger og tid til å bygge opp nødvendige tilbud, kan føre til at forholdene blir verre. Regjeringen må ta lærdom av NAV-reformen og utrede konsekvensene av den foreslåtte samhandlingsreformen, for eksempel gjennom praktiske pilotforsøk i regioner. Vi mener også at reformens intensjoner ikke er mulig å gjennomføre uten at regjeringen først tar tak i hovedproblemet: Helseforetaksmodellen med et økonomistyringssystem og en bedriftsøkonomisk tankegang der ”sykehus er blitt butikk”. Uten at dette systemet avvikles, vil dagens situasjon fortsette og samhandlingsreformen kan skape nye problemer på toppen av dette.

Landssamlingen i Folkebevegelsen for lokalsykehusene
Oslo, 1. november 2009

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar