søndag 17. oktober 2010

Åge Starheim (FrP) spør helse- og omsorgsministeren om Nordfjord sjukehus


Skriftlig spørsmål fra Åge Starheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren
Dokument nr. 15:39 (2010-2011)
Innlevert: 06.10.2010
Sendt: 07.10.2010
Besvart: 14.10.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen


Spørsmål
Åge Starheim (FrP): Eg viser til brev frå Nordfjordrådet til helse- og omsorgsministeren med krav frå Nordfjordrådet om at den pågåande nedlegginga av Nordfjord Sjukehus vert stogga. I brevet går det fram at repr. frå Nordfjordrådet har vore i departementet og fått sterke lovnadar og forsikringar som ikkje harmonerar med det som no skjer i helseføretaket. Når slike lovnadar er gjeve frå statlege styresmakter har eg følgjande spørsmål: Vil statsråden no gripe inn og stogge nedlegginga/nedbemanninga av Nordfjord Sjukehus?
Begrunnelse
Eg viser til brev frå Nordfjordrådet v/ordførarane i Nordfjord til statsråd Anne Grete Strøm-Erichsen med krav frå Nordfjordrådet om at den pågåande nedlegginga av Nordfjord Sjukehus vert stogga.

Svar
Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg har i enhver sammenheng uttrykt regjeringens politikk på området. Regjeringen er klar på at ingen lokalsykehus skal legges ned, og at en fremdeles skal ha sykehus på alle de tre stedene det er lokalsykehus i Sogn og Fjordane i dag; Førde, Nordfjordeid og Lærdal. Det jeg i tillegg har sagt er at vi kommer til å ha et indremedisinsk tilbud både på sykehuset i Lærdal og i Nordfjordeid, slik at en skal kunne ta seg spesielt godt av pasienter med kroniske sykdommer også ved akutt forverring av sykdommen. Når det gjelder fødetilbudet, så er det lagt opp til at Helse Vest RHF utarbeider en helhetlig og lokalt tilpasset plan for fødetilbudet innen 15. november 2010. Denne planen skal legges fram for departementet. Dette er et ledd i oppfølgingen av Stortingets behandling av fødemeldingen i fjor. Jeg har en klar forventning til at styrene for de regionale helseforetakene og underliggende helseforetak har fanget opp de politiske signalene som er gitt i saken, men jeg vil samtidig gjøre det klart at jeg som helse- og omsorgsminister alltid vurderer om saken er av en slik karakter at den skal videre inn til departementet. Til slutt vil jeg minne om at saken om framtidig organisering av sykehustilbudet i Sogn og Fjordane skal behandles i Helse Vest RHF i løpet av høsten.

• Les spørsmålet og svaret på Stortingets sider ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar